สพป.มุกดาหาร สอบราคาซื้อรถยนต์ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถยนต์ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) ตามรายการ ดังนี้
 รถยนต์ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี(25.10.15.03 )
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบิหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มุกดาหาร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบิหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มุกดาหาร ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tongmon1213@OutlooK.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๓๔๑๖๓๒๙๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสุริยะ ใจวงษ์)
รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 

 
(นางสาว ทองมัวน สุทธิคุณ)
 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 โดย นางสาว ทองมัวน สุทธิคุณ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116253089&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure