สพป.มหาสารคาม เขต 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์การศึกษา

( สำเนา )
ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
                    ด้วย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  3   ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขที่   22/2546  ลงวันที่    8   กรกฎาคม   พ.ศ.   2546   เรื่อง  มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ   มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 ตามรายการ ดังนี้
                      กลุ่มที่ 1 

                                1.1  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน    ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เงิน   28,000 บาท

                               1.2  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง เงิน 132,000 บาท  รวมเงิน 160,000 (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท)
                       กลุ่มที่ 2
                                2.1 Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Thorw จำนวน 1 ชุด เงิน 120,000 บาท
                              2.2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ เงิน 40,000 บาท
                              2.3 จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ เงิน 6,000 บาท
                              2.4 กล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน  1 กล้อง เงิน 43,600 บาท
                              2.5 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เงิน 26,000
                              รวมเงิน    235,600    (สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาท)
                กลุ่มที่ 3
                           3.1 เครื่องทำลายเอกสาร     แบบทำลาย
20 แผ่น    จำนวน 1 เครื่อง เงิน 32,000 บาท
                           3.2 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 2.5 ลิตร  จำนวน
 1 เครื่อง    เงิน 15,000 บาท
                          3.3 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน  1  เครื่อง เงิน 13,000 บาท
                        3.4 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้
เงิน 9,400 บาท
                         3.5 เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2  ก๊อก จำนวน     2    เครื่อง เงิน 30,000 บาท
รวมเงิน 99,400 (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท)                 

     
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                 ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  (e-Government  Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๗๖๒๓๖๓,๐๘๕๖๘๑๓๓๒๒ ในวันและเวลาราชการ  ผู้ไม่ไปติดต่อขอรับเอกสารพร้อมใบเสนอราคา   ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองสอบราคา

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสพสุข หีบแก้ว)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย สิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025154317&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure