สพป.พัทลุง เขต ๒ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๔๙๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ๒/๘ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.phatthalung 2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๖๙–๕๙๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนิยม จันทร์อุดม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว จรวย หนูแดง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว จรวย หนูแดง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065147915&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure