สพป.พะเยา เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า16 ล้านพิกเซล จำนวน ๑   กล้อง
                 ๒.  เครื่องถ่ายภาพทึบแสง (แท่นวางไม่ต่ำกว่า 10นิ้วX10นิ้ว จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องดูดฝุุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๕.  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 อ.เมืองพะเยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พย.๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พย.๑ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pyo1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๘๘๗๒๐๔ ต่อ ๑๐๓ , ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายเอกชัย ผาบไชย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นิภาพร ไชยรินทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง นิภาพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015044719&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure