สพป.พะเยาเขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XCA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XCA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XCA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XCA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 อ.จุน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พย.๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http//www:phayao2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๔๒๑๑๕๑ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประถม เชื้อหมอ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง กนกวรรณ ธิวัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง กนกวรรณ ธิวัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065065963&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure