สพป.ปทุมธานี เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ
 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw จำนวน ๑   ชุด
                 ๒.  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน ๑   กล้อง
                 ๓.  เครื่องขัดพื้น จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๕.  เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๖.  เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๗.  เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๘.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSL Lumens จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๙.  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน ๑   จอ
                 ๑๐.  โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 อ.เมืองปทุมธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๘๑๖๐๔๗ ต่อ ๒๑๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายกำจัด คงหนู)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สวรรค์ เจริญทัพ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย สวรรค์ เจริญทัพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015042000&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure