สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.br๔.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๘๙๔๔๕,๐๘๑๐๗๕๐๖๒๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 
(นายศักดา จันทร์ฝอย)
ผอ.สพป.บร.๔

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วัธนศักดิ์ เจริญพันธุวงศ์)
 นักจัดการทั่วไปชำนาญการทำหน้าที่ัหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย วัธนศักดิ์ เจริญพันธุวงศ์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการทำหน้าที่ัหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015042966&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure