สพป.บึงกาฬ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๔ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องโทรสาร แบบใช้กระกาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น/นาที จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน ๕   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                   ๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน   สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ibk.ictbk.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๔๖๐๙๔๔๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธีรพงษ์ สารแสน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ประไพพร บุญโท)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นางสาว ประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025008046&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure