สพป. นครราชสีมา เขต ๖ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6    มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการ ดังนี้
              

1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว
2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว
3 เครื่องขัดพื้น           จำนวน 1 เครื่อง
4 เครื่องฉายภาพทึบแสง(แท่นวางภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว* 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
5 เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด 25 ลิตร       จำนวน 1 เครื่อง
6 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน       จำนวน 1 เครื่อง
7 เรื่องตัดหญ้า  แบบเข็น         จำนวน 1 เครื่อง
8 เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก     จำนวน 4 เครื่อง
9 เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู   จำนวน 1 เครื่อง
10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ
12 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต         จำนวน 1 หลัง
13 โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว     จำนวน 1 เครื่อง
14 โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว     จำนวน 6 เครื่อง
1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว
2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว 
3 เครื่องขัดพื้น           จำนวน 1 เครื่อง
4 เครื่องฉายภาพทึบแสง(แท่นวางภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว* 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
5 เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด 25 ลิตร       จำนวน 1 เครื่อง
6 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน       จำนวน 1 เครื่อง
7 เรื่องตัดหญ้า  แบบเข็น         จำนวน 1 เครื่อง
8 เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก     จำนวน 4 เครื่อง
9 เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู   จำนวน 1 เครื่อง
10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ / 40,000.-
12 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต         จำนวน 1 หลัง / 15,000.-
13 โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว     จำนวน 1 เครื่อง / 14,000.-
14 โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว     จำนวน 6 เครื่อง / 150,000.- 

   

     

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 อ.บัวใหญ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน สพป.นครราชสีมา เขต๖ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ถ.ทางหลวง๒๐๒ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nma6.obec.go.th , www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๔๖-๑๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสนอง สุดสะอาด)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต๖

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุภาพร ภูวทิตย์)
 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง สุภาพร ภูวทิตย์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015029842&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure