สพป.นครราชสีมา เขต ๓ สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์,เครื่องปรับอากาศ,โปรเจคเตอร์ฉายภาพจากกล้อง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ),เครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ),โปรเจคเตอร์ฉายภาพจากกล้อง (๔๑.๑๑.๑๗.๐๗ )
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ),เครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ),โปรเจคเตอร์ฉายภาพจากกล้อง (๔๑.๑๑.๑๗.๐๗ ) ตามรายการ ดังนี้
 ยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03 )
จำนวน ๑   คัน
                 ๒.  เครื่องปรับอากาศ (40.10.17.01 ) จำนวน ๙   เครื่อง
                 ๓.  โปรเจคเตอร์ฉายภาพจากกล้อง (41.11.17.07 ) จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 3 อ.ครบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ httpw://gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๔๔๕๑๖๑ ต่อ ๘๒๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสุเทพ พวงเกาะ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

 

 
(นาย สุเทพ พวงเกาะ)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาย สุเทพ พวงเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116113271&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure