สพป.นครราชสีมา เขต ๒ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2 อ.จักราช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.korat2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔-๔๔๓๙-๙๐๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายวิชา มานะดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ทิพาวรรณ ดอกสันเทียะ)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว ทิพาวรรณ ดอกสันเทียะ นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58035016098&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure