สพป. นครปฐม เขต ๒ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw จำนวน ๒   ชุด
                 ๒.  เครื่องขัดพื้น จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๕.  เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๖.  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๗.  เครื่องปรับอากาศขนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๘.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 อ.นครชัยศรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.edunkp2.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๓๓-๑๑๒๓ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายจิระชัย ทีคำ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว เกษร อุบล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว เกษร อุบล นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015026686&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure