สพป.ตาก เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ จำนวน ๓   รายการ

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)          
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 อ.เมืองตาก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

              ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
              ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.takesa1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๑๐๕๓ ต่อ ๑๑๖-๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสุทิน แก้วพนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ศศิธร สุวรรณพูล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นางสาว ศศิธร สุวรรณพูล นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025001464&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure