สพป.ตราด สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖   ตัว

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด อ.เมืองตราด ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตราด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๕๒๒๘๑๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์)
รอง ผอ.สพป.ตราด รกน. ผอ.สพป.ตราด

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นารถฤดี จามลิกุล)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง นารถฤดี จามลิกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025017724&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure