สพป.ตรัง เขต 2 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง
 
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ trang2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๓๓๓๗๘/๐๘๑๕๓๖๖๓๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นันทิดา รักษ์นุ้ย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง นันทิดา รักษ์นุ้ย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125045985&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure