สพป.ชุมพร เขต 1 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens

( สำเนา )
ประกาศสพป.ชุมพร เขต 1
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๓
 
             สพป.ชุมพร เขต 1มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๓ ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI LUMENS จำนวน 2 เครื่อง จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 อ.เมืองชุมพร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต ๑ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpn1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๗-๖๗๑๔ ต่อ ๓๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวัลลพ สงวนนาม)
ผอ.สพป.ชพ.๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุชาดา กฤตโยภาส)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง สุชาดา กฤตโยภาส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065067840&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure