สพป.ชุมพร เขต 1 สอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ห้องเรียนอุ่นใจ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ห้องเรียนอุ่นใจ) ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (สอบราคาซื้อใหม่)
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ห้องเรียนอุ่นใจ) ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (สอบราคาซื้อใหม่) ตามรายการ ดังนี้
                  วัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ห้องเรียนอุ่นใจ) จำนวน 14 รายการ รายละเอียดดังแนบ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 อ.เมืองชุมพร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.๑ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpn1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗ ๕๗๖๗๑๗ ต่อ ๓๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวัลลพ สงวนนาม)
ผอ.สพป.ชพ.๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุชาดา กฤตโยภาส)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
 โดย นาง สุชาดา กฤตโยภาส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57045238338&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure