สพป.ชุมพร เขต ๑ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานรื้อถอน งานมุงหลังคา งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว

ประกาศ สพป.ชุมพร เขต 1
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานรื้อถอน งานมุงหลังคา งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ของ สพป.ชุมพร เขต ๑
 
             สพป.ชุมพร เขต 1 มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานรื้อถอน งานมุงหลังคา งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ของ สพป.ชุมพร เขต ๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 อ.เมืองชุมพร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต ๑ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpn1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๗-๖๗๑๔ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายวัลลพ สงวนนาม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

 

 
(นาง สุชาดา กฤตโยภาส)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง สุชาดา กฤตโยภาส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116159944&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure