สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อ.เมืองฉะเชิงเทรา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๙๘๑๖๒๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สมพงษ์ เรียมริมมะดัน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สมพงษ์ เรียมริมมะดัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055136131&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure