สพป.จ.ลำปาง เขต ๑ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีอาคารทิพย์ช้างสดุดี (อาคาร ๓ ชั้น)

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีอาคารทิพย์ช้างสดุดี (อาคาร ๓ ชั้น) และงานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๐ ซม.
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีอาคารทิพย์ช้างสดุดี (อาคาร ๓ ชั้น) และงานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๐ ซม.
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๓๓๕๐๖๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสมเกียรติ ปงจันตา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อรพิณ กองคำบุตร)
 นักวิชการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง อรพิณ กองคำบุตร นักวิชการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015005932&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure