สพป.จันทบุรี เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๕ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๕ รายการ
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน ๑   กล้อง
                 ๒.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 24000บีทียู จำนวน ๖   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด36000บีทียู จำนวน ๔   เครื่อง
                 ๕.  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 40000บีทียู จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 อ.เมืองจันทบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องการเงิน สพป.จบ. ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องการเงิน สพป.จบ. ๑ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ไม่มี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๓๒๑๘๔๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเศรษฐา เสนะวงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ปัญญา ธิมาชัย)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ปัญญา ธิมาชัย นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125273947&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure