สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kan4.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๕๘๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
รอง ผอ.สพป.กจ.๔ รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.กจ.๔

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล นักจัดการงานทั่วไป

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065141900&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure