สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                 5. ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ และ มีหลักผู้ขายกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แล้ว
                6. ถูก ปปช.ขึ้นบัญชีห้ามทำการค้ากับภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kan4.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๕๘๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์)
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย ศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 31/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025152351&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure