สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน

 

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อ.พนมทวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kan2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๕๗๙๒๓๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปกรณ์     ม่วงเจริญ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125282040&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure