สพฐ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๓   เครื่อง
                 ๓.  อุปกรณ์ทำภาพนูนด้วยมือและกระดาษ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๐๒-๒๗๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอรุณ ชุมทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง คณิศร เมืองแสน)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง คณิศร เมืองแสน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125094236&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure