สพฐ.สอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4 อ.กันทรลักษณ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สพป.ศรสะเกษ เขต ๔ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เขต ๔ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ sskedu4.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๖๖๑๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีรวุฒิ พุทธการี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธีรวัฒน์ คำศรี)
 รองผู้อำนวยการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055193187&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure