สพฐ. ลงนาม MOU การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของ สพฐ. และผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ          นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครูและนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว สพฐ. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ยิ่งขึ้นไป          ขณะที่นายกัญชร มัททวีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน และดำเนินการวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมูลค่า 2,420,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาท) โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีที่มา : สพฐ.