สพฐ. รับมอบเครื่องกันหนาว


          วันที่ 22 มกราคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยหนาว จากนายศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ          นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอความอนุเคราะห์ เครื่องกันหนาวจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือ ซึ่งประสบกับภาวะการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มในการป้องกันความหนาว และมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง สําหรับปี 2563 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่ม จํานวน 500 ผืน เพื่อนําไปมอบให้นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ประสบภัยหนาว แสดงให้เห็นว่ามูลนิธิฯ มีความห่วงใยนักเรียนในสังกัดที่ต้องประสบกับสภาวะอากาศหนาว โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ซึ่งจะประสบภัยหนาวมากกว่าในพื้นที่ภาคอื่น ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะเป็นตัวอย่างในการร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ทั้งนี้ สพฐ. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ให้กับนักเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล          ด้านนายศรชัย กุสันใจ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้มอบผ้าห่ม ประจําปี 2563 ให้กับ สพฐ. ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือเรื่องเครื่องนุ่งห่มในการป้องกันความหนาวแล้ว มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนโรงอาหาร โดยทําบันทึกข้อตกลง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2553 – 2557 ปีละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 500,000 บาท รวม 50 โรงเรียน ภายในเวลา 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ปีละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท รวม 50 โรงเรียน ภายในเวลา 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท          นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 – 2562 จํานวนทั้งหมด 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพนักเรียนในด้านโภชนาการ พร้อมทั้งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ให้กับโรงเรียนในโครงการที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารอีกด้วยที่มา : สพฐ.