สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา


          วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ          นายอํานาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า ขอชื่นชมการดําเนินงานของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันต่อเศรษฐกิจโลก ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและให้ความสําคัญด้านการศึกษาของนักเรียน โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ถือเป็นโครงการที่ดี ที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ได้มีทักษะอาชีพเพิ่มเติมจากความรู้ในห้องเรียน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน ทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของตัวเอง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง ในนามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้          นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย โดยให้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและยังเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีรายได้จากการฝึกอาชีพ อีกทั้งเมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทํางานที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัทในเครือ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยโครงการนี้ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันมีนักเรียนใน ระบบ จํานวน 1,850 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดสรรทุนให้กับนักเรียนในโครงการทั้งหมด จํานวน 15,516,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป          สําหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในวันนี้ มีตัวแทนผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนราชดําริ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้มาร่วม เป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยที่มา : สพฐ.