สพฐ.ประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒


          นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒          มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม พร้อมการติดตามผลการเรียนและการปฏิบัติตน ตามสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น เพื่อเข้ารับการฝึก          นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ พัน. ฝึกสวนหลัง น. ทม. รอ. ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒
ที่มา : ข่าวสำนัก สพฐ.