สพฐ.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย


          นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยและ อภิปรายในหัวข้อระเบียบการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ          จากเมื่อปี 2560 ได้เกิดอุทกภัยในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2560 มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยรวม 12 จังหวัด ทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู รวม 27 ราย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงิน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูจะได้รับพระราชทานเงินเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา ในรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาค่าหอพัก  ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่าครองชีพ ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี อุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,928,000 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยการดำเนินงานภายใต้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือให้ทันท่วงที          หลังจากนั้น ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จากอิทธิพลของ พายุโซนร้อน “เซินกา” และ พายุโซนร้อน “ทกซูรี” ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2560 มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู รวม 9 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกระบี่ มีนักเรียนและนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 9 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,697,000 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ใช้การบริหารจัดการเงินทุนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับเดิมไปพลางก่อน ซึ่งภายหลังได้เกิดปัญหาการดำเนินงาน          ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน และนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย พ.ศ.2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน และนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 88  ราย ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด 11 ราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10 ราย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 21 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 21 ราย ครูผู้ดูแล 25 ราย ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงชลา ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562. 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.