สพฐ.ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำรายการโทรทัศน์ ในรูปแบบวาไรตี้เกมโชว์เชิงสาระความรู้

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำรายการโทรทัศน์ ในรูปแบบวาไรตี้เกมโชว์เชิงสาระความรู้ รายการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รายการ “นักคิดตะลุยอาเซียน ASEAN TOGETHER” เฟส 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำรายการโทรทัศน์ ในรูปแบบวาไรตี้เกมโชว์เชิงสาระความรู้ รายการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รายการ “นักคิดตะลุยอาเซียน ASEAN TOGETHER” เฟส 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ชั้น ๒ อาคาร สพฐ. ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคาร สพฐ. ๑ ชั้น ๒ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obce.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๒, ๐-๒๒๘๒-๒๘๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วันชัย ธงชัย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วันชัย ธงชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105009515&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure