สพฐ. ต้อนรับเด็กไทยคว้ารางวัลแข่งคณิต-วิทย์ โอลิมปิกระดับประถมศึกษา


          ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้เป็นตัวแทนของ สพฐ. มาต้อนรับคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


          นักเรียนไทยได้เหรียญรางวัล ดังนี้
เหรียญทอง 10 รางวัล
เหรียญเงิน 10 รางวัล
เหรียญทองแดง 4 รางวัล
และรางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ
Mathematics – Overall Champion 1 รางวัล และ Science- Experiment Champion 1 รางวัล          ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง ได้กล่าวว่า สพฐ.ได้ส่งผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 16 “16th International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2019 (IMSO 2019)” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้กล่าวขอบคุณ ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ที่ได้อำนวยความสะดวก และ สนับสนุนให้ผู้แทนนักเรียนเข้าแข่งขัน ตลอดจน ท่านมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ได้ร่วมพิธีปิด และ ร่วมมอบให้เหรียญรางวัลกับนักเรียนไทย


          การแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน
          ผลการแข่งขันคือ นักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทุกคน ได้เหรียญทองคณิตศาสตร์ 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง


          ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ คะแนนรวมสูงสุดทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
Mathematics – Overall Champion 1 รางวัล และ Science- Experiment Champion 1 รางวัล


          แต่สิ่งอื่นในการแข่งขันครั้งนี้ที่นอกเหนือประสบความสำเร็จในเหรียญรางวัลนั่นคือ เด็กนักเรียนได้ทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ ตลอดจนกำลังความสามารถต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กไทยไม่แพ้เด็กอื่นๆที่ร่วมแข่งครั้งนี้ 24 ประเทศ รวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมไทยเป็นที่ยอมรับครั้งนี้ด้วยและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก


          ซึ่งทาง สพฐ.พอใจในผลการแข่งขั้นครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์จพมีการแข่งขันในระดับานาชาติแค่เวทีเดียว แต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สามารถได้รางวัลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศว่า เด็กไทยประสบความสำเร็จในการแข่งครั้งนี้


          ส่วนในการต่อยอดของนักเรียนกลุ่มนี้ สพฐ. มีความมุ่งหวังว่า ต่อไปจะให้เด็กนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปด้วย ทักษะชีวิตไปด้วย และทักษะอาชีพด้วย เพราะว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คนทั่วไปมักมองว่า แข่งไปทำไม แข่งแล้วไปไหน ซึ่งจริง ๆ แล้วกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกๆอาชีพและทุกสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไป ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นฐาน          สรุปผลรางวัลของนักเรียนไทยมีดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


   1. เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ 1 เหรียญทองและOverall Champion (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด)


   2.เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชน์ รร. สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้ 1 เหรียญทอง


   3.เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์ ตรังคานนท์ รร.สุวรรณวงศ์ ได้ 1 เหรียญเงิน


   4.เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ รร.สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ได้ 1 เหรียญทอง


   5.เด็กชายญาณาธร สัตถาวร รร.สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้ 1 เหรียญทองแดง


   6.เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ รร.อนุบาลสุธีธร ได้ 1 เหรียญเงิน


   7.เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ 1 เหรียญทอง


   8.เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ 1 เหรียญทอง


   9.เด็กชายปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์ รร.นานาชาติเทศบาลนคร ได้ 1 เหรียญเงิน


   10.เด็กชายพีรกร ตรีจักรขจร รร. เซนต์คาเบรียล ได้1 เหรียญเงิน


   11. เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้ รร.อนุบาลนครราชสีมา ได้ 1 เหรียญทองแดง


   12.เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ 1 เหรียญทอง


วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


   1.เด็กชายศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ได้ 1 เหรียญทอง และ รางวัลEXPERIMENT CHAMPION (รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติ)


   2.เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด ได้ 1 เหรียญเงิน


   3.เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล รร.สฤษดิเดช ได้ 1 เหรียญทอง


   4.เด็กชายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ์ รร.บูรณะรำลึก ได้ 1 เหรียญเงิน


   5.เด็กชายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม รร.อนุบาลชลบุรี ได้ 1 เหรียญทอง


   6.เด็กชายธิติ ไกรเพชร รร.ราชวินิต ได้ 1 เหรียญเงิน


   7.เด็กชายนันทกร วิชากรกุล รร.เซนต์ดอมินิก ได้ 1 เหรียญทองแดง


   8.เด็กชายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ รร.กรพิทักษ์ศึกษา ได้ 1 เหรียญเงิน


   9.เด็กชายปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล รร.อนุบาลชลบุรี ได้ 1 เหรียญเงิน


   10.เด็กชายภูริ สรวลเส รร.เซนต์คาเบรียล ได้ 1 เหรียญเงิน


   11.เด็กชายสรธร ศักดิ์ศศิธร รร.อนุบาลกาฬสินธุ์ ได้ 1 เหรียญทองแดง


   12.เด็กหญิงไอริณ อินทรทัต รร.เซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้ 1 เหรียญทอง


รวมนักเรียนไทย จำนวน 24 คน ได้รับรางวัลทุกคน รวม รางวัล (24 เหรียญ 1 คะแนนรวมสูงสุด 1 คะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติ)ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา