สพฐ. จัดประชุมผอ.เขต ทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง


          วันที่ 4 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ รวมถึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ชำนาญการประจำ cluster และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,060 คน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี          โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารนโยบาย การหารือข้อราชการ การติดตามการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนกลางจะได้รับฟังข้อมูลในพื้นที่ซึ่งสะท้อนผ่านเขตตรวจราชการ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนจากภูมิภาค จึงเชื่อมั่นได้ว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทในภูมิภาค นำไปสู่การพัฒนาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป          ขณะที่นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำการขับเคลื่อนในพื้นที่ และเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ สู่การปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีคุณภาพโดยเน้นดัชนีชี้วัดต่อความสำเร็จ พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนำข้อคิดเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างผู้บริหารส่วนกลางกับสำนักงานเขตพื้นที่และระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ด้วยกัน


          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโครงการด้านการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จโดยสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อนาคต” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิธีมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน โล่รางวัลการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับบุคคลดีเด่น และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลอีกด้วย


ลิงค์รูปรับโล่จากท่าน รมว.ศธ. 


ที่มา : สพฐ.