สป. สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน ๒๐ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน ๒๐ เครื่อง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน ๒๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องทำงานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ ห้องทำงานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการกรม ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๒๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์)
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง พรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง พรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065047657&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure