สป. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์เสมารักษ์ ประจำ ศธภ. 10

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐
 
             สำนักงานศึกษาธิการภาค 10มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reo10.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๒๑๒๒๒๙ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมพร ฉั่วสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ภภริญ ใจเขียว)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055007280&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure