สป.สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานอาคารสถานที่ กล่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการชั้นล่าง อาคารสวัสดิการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานอาคารสถานที่ กล่มบรหารงานคลังและสินทรัพย์สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการชั้นล่าง อาคารสวัสดิการ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอภิชาต กิตติวรรธนะ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ดำรงค์ศักดิ์ ว่าวกำเหนิด)
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ดำรงค์ศักดิ์ ว่าวกำเหนิด เจ้าพนักงานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 25/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57045221316&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure