สป.ศธ.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สป.ศธ.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(15 ก.พ. 65) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ ผู้แทนหน่วยงานสังกัด สป.ศธ. และนางจิตฤดี ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า ศปท.ศธ. ทำหน้าที่เลขานุการฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ. จำนวน 4 กระบวนงาน ดังนี้

  1. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน รถราชการ (สป.ศธ.)

  2. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

  3. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริการจัดการทรัพยากรภาครัฐกระบวนงานโครงการจัดชื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด (สำนักงาน กศน.)

  4. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)