สป.ศธ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) ปี 2562

สป.ศธ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) ปี 2562


 src=

(8 สิงหาคม 2562) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.ศธ.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธาน มีผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้ โฮเทล กรุงเทพฯ


นางสาวนงศิลินี โมสิกะ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต่อไปจะมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการจัดการความรู้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549


ต่อมาได้นำมาผนวกไว้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ในปี 2558 อยู่ในหมวด 4 เรื่องการวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง


โดยในปี 2561 เป็นต้นมา ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องดำเนินการตามแนวทางให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร ได้ให้แนวทางดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว จะเน้นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนที่เพิ่มเติมและคุณลักษณะสำคัญ 10 ประการของระบบราชการ 4.0


สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่ข้าราชการต้องรับรู้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อออนไลน์ การจัดการความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือเป็นภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้องค์ความรู้จำนวนมากที่เป็นภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สป. เพื่อให้บุคลากรใน สป.ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป


ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอ 11 องค์ความรู้ของ สป.ในปีงบประมาณ 2562 คือ 1. การกำกับติดตามข้อมูลนักเรียนและการให้เงินอุดหนุนรายบุคคล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 2. การวิเคราะห์ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่ายผ่านระบบ DMIS โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 3. การเขียนข้อเสนอการวิจัย โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 4. เทคนิคการเขียนแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา (สสก.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 5. การยกร่างกฎหมาย โดยมีสำนักนิติการ (สน.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 6. เทคนิคการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 7. เทคนิคการตรวจรับงานจ้าง โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 8. การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล (สตผ.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 9. การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 10. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นผู้รับผิดชอบ

 11. ขยะให้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด (สกก.) และกิจการนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ
 src=

นายสมภพ อุณหชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่ เพื่อให้หน่วยงานก้าวไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งการจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหาการเรียนรู้และมีเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0


การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการจัดประชุมผู้แทนหน่วยงานในการสังกัดเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ มีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ของ สป.ศธ. ได้แก่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการความรู้ มีการบูรณาการร่วมกันในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และมอบหมายงานให้หน่วยงานในสังกัดในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของแผนการจัดการความรู้ ตลอดจนจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในปีนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบผลการดำเนินงานการจัดความรู้ จำนวน 11 องค์ความรู้ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการยกย่องชมเชยหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานที่สามารถขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่บุคลากรในสังกัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยขยายผลการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ