สป.จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมครุภัณฑ์ ๑ แห่ง ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง

ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.