สนองพระราชดำริด้านอาชีพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพ “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานว่า “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการจัดฝึกอบรมอาชีพเพื่ออนุรักษ์อาชีพศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารคาวและหวานของจังหวัดอุทัยธานีที่กำลังจะสูญหาย ตลอดจนปลูกผักสวนครัวโดยใช้หลัก Reuse และดอกไม้ไทยสำหรับใช้ในงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ในหลายหลักสูตร อาทิ ขนมไทยโบราณ ขนมมงคล 9 ชนิด งานประดิษฐ์เครื่องแขวน บายศรี ร้อยมาลัย การจับผ้า จิตรกรรมไทย และการปั้นตุ๊กตาชาววัง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนนอกสถานที่ ทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจ และในบางรายสามารถนำทักษะและความรู้ไปประกอบอาชีพและเกิดรายได้จริง รวมทั้งยังได้ศึกษาวิจัยพร้อมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้สู่สังคมสีเขียว ไปจนถึงการปลูกพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่จำกัดและประหยัดน้ำแบบไส้ตะเกียงด้วย รวมทั้งเปิดเป็นศูนย์สาธิตและจัดจำหน่ายลิตภัณฑ์ของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ และโครงการพระราชดำริ เพื่อต้อนรับคณะดูงานและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ซึ่งมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ทั้งยังเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีทักษะ สามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพและมีรายได้จริง และสิ่งสำคัญคือการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการอนุรักษ์อาชีพ อาหารคาวและหวาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะสูญหายไปจากจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้มอบเป็นนโยบายให้ศูนย์ฝึกอาชีพของสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ น้อมนำพระราชดำริ ไปสู่การจัดหลักสูตรถ่ายทอดวิชาชีพแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วย

ประวัติน่ารู้ :

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้ประโยชน์ที่ดินในพระนามาภิไธย โฉนดเลขที่ 4177 จำนวน 3 งาน 31 ตารางวา ติดริมแม่น้ำสะแกกรัง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” ให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะและพัฒนางานอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอื่น ๆ ในการเพิ่มพูนทักษะตนเอง มีช่องทางประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน จำหน่ายสินค้า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ทั้งนี้ ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 10,386,600 บาท สำหรับเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าว และได้พระราชทานชื่อศูนย์นี้ว่า “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” เพื่อเป็นที่ระลึกแก่นางสาววงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงดังกล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน