สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2564