สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
             ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
             ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับงานสำนักงาน  จำนวน ๑๐ เครื่อง
            ๒. กล่องกระจายสัญญาณขนาดการเชื่อมต่อสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๒ Gigabit  จำนวน ๑ ตัว
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศึกษาธิการ นครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันเละเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nidtep.go.th โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๒๒๕๔๐๐-๒ ต่อ ๔๐๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(พันจ่าอากาศเอกศักดิ์ดา พระภูมี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ภัสราภรณ์ ดีวัน)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ภัสราภรณ์ ดีวัน นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 05/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115176940&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure