สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
             ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามรายการ ดังนี้
          รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  จำนวน ๑  คัน
 
   

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                         ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                         ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremanet:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                          ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.iveb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๑๕๐๕๐๓ ต่อ ๒๐๑,๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางสาวชมพูนุช บัวบังศร)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 
(นาง อุมาพร ไชยจำเริญ)
 รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายบริหาร
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง อุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายบริหาร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59115039540&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure