สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา)

( สำเนา )
ประกาศ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   ครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา) จำนวน ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ipesp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๕๔๕๗๔๔ ต่อ ๑๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายสมชาย ประเสริฐศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน)
 ครู ค.ศ 2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน ครู ค.ศ 2
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115119153&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure