สถานี ก.ค.ศ. (1 ต.ค. 61) สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2561


สถานี ก.ค.ศ. (1 ต.ค. 61)


สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2561


          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายประการ จึงขอสรุปสาระสำคัญมาบอกกล่าวทุกท่าน ดังนี้


          1. อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดสรรคืนให้ สพฐ. จำนวน 23,998 อัตรา สอศ. จำนวน 941 อัตรา สำนักงาน กศน. จำนวน 138 อัตรา สป. จำนวน 76 อัตรา สกอ. (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) จำนวน 4 อัตรา และ สช. จำนวน 3 อัตรา


          2. เห็นชอบการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 23 สถาบัน จำนวน 1,390 อัตรา โดยอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ ของทั้ง 23 สถาบัน เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น


          3. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ซึ่งมีจำนวน 3 คน ให้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ และให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวม 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี โดยผลการประเมินครั้งที่ 1 – 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 3 – 4   ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกรณีครูผู้ช่วยที่ลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล สามารถนับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมฯ ได้ไม่เกิน 90 วัน หากลาเกิน 90 วัน ให้เตรียมความพร้อมฯ ตามจำนวนวันที่ลาเกินให้ครบ 2 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นด้วย


          4. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สป. ซึ่งใช้สำหรับการคัดเลือกในวาระแรกเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา และปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย รวมทั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย ทั้งนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินจาก 3 องค์ประกอบ คือ 1) ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและผลงานที่ประสบความสำเร็จ 2) แนวคิดในการพัฒนาศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3) การสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านการประเมินทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี ด้วย


สำนักงาน ก.ค.ศ.


เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561


Download เอกสารไฟล์แนบด้านล่างค่ะ