สถานี ก.ค.ศ. การประชุมสัมมนา กศจ. และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….

สถานี ก.ค.ศ.


การประชุมสัมมนา กศจ. และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….


          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการจัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง กศจ. ด้วยกัน เป็นประจำทุกปี นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าว จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอกรณีตัวอย่างในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่น่าสนใจ ให้ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานขององค์คณะ กศจ. ภาคเหนือ รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการใน กศจ. ภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 272 คน สำหรับครั้งต่อ ๆ ไป กำหนดจัดที่ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 และภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2561 ตามลำดับ จึงขอเชิญ กศจ. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการใน กศจ. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


          นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค เช่นกัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำไปประกอบการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ ให้มีความสมบูรณ์ตามบริบทในปัจจุบัน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการประชุมครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นที่ภาคกลาง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดนนทบุรี และครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยจะจัดประชุมสัมมนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ประสานเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป


          สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป นั้น สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นหลายช่องทาง ทั้งทางจดหมายลงทะเบียนถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2280 2839 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Legal.OTEPC@gmail.com ทางเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) หรือยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดในการร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th)


          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากการประชุมสัมมนาดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการ


พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.


 


เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”
หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  16 กรกฎาคม 2561


Download เอกสารไฟล์แนบด้านล่าง