สช.แจงสิทธิประกันสังคม

ข่าววงการศึกษา 30 กรกฎาคม 2551

     นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยถึง กรณีศาลปกครองนัดไต่สวนคู่กรณีก่อนพิจารณารับฟ้อง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ในคดีหมายเลขดำที่ 983/2551 กรณีนางสาวณัฐธยาน์ อริยะวรารักษ์ กับพวกรวม 3 คน ได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ศาลกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี

                                ตนในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ให้ข้อเท็จจริงต่อศาลว่า เรื่องนี้ตนได้กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาไว้  3 ประการ คือ

1.       สช. ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อหาทางเยียวยาเบื้องต้น โดยการให้ผู้ที่เคยมีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  อยู่เดิม   ยังคงได้รับสิทธิอยู่ต่อไป  ตามมาตรา 39  ส่วนลูกจ้างที่ทำงานไม่ครบ 1 ปี ให้โรงเรียนแยกบุคคลเหล่านี้  ไปเป็นลูกจ้าง  ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.       อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จะประกาศให้โรงเรียนใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 นี้ก็ได้  ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ

       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3.       ดำเนินการแก้ไขมาตรา 86 แห่ง พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน  กลับไปได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

 

------------------------------------------------

                                                                        ทิพวรรณ / ข่าว