สช. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน


          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน โดยมี นางสาวจินตนา ธรรมวานิช ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นางสาวจินตนา ธรรมวานิช ประธาน ปส.กช.กทม. กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมปฐมวัยแต่ละจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมปฐมวัย เพิ่มนวัตกรรมระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นที่บุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน และโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนวัตกรรมปฐมวัยระดับจังหวัด ซึ่งมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมปฐมวัย มาให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมปฐมวัยให้ดีขึ้นต่อไป          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมปฐมวัยเอกชนและนวัตกรรมต้นแบบ สช. โดยคณะวิทยากร การนำเสนอผลงานนวัตกรรมปฐมวัยของจังหวัดในด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านหลักสูตร และด้านอื่นๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย วิพากษ์ โดยคณะวิทยากร ตลอดจนการรับข้อเสนอแนะและเติมเต็มนวัตกรรมปฐมวัยเอกชน จากนั้นจึงเป็นการสรุปผลการจัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสร้างนวัตกรรมโรงเรียนเอกชน โดยคณะวิทยากรร่วมกับคณะ สช.
ที่มา : สช.