สช. จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

          เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการแพร่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีครูระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชนภาค 16 ในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

 

          นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลักสูตร 2 วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนับสนุนโดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการอบรมพร้อมกันทั้ง 18 จุดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม คือ เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้เรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และด้านทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต ทั้งนี้ การศึกษาปฐมวัย เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ในอนาคต สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสำคัญในการดูแล ส่งเสริม และพัฒนา ทั้งการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ และสติปัญญาให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

ที่มา : https://opec.go.th/web/index.php/2019/10/15/1015/